ملک میاندوآب
ملک میاندوآب

به مِلک میاندوآب خوش آمدید

شما ضمن استفاده از سامانه مِلک میاندوآب موافقت خود را با قوانین و مقررات در این وب سایت و اپلیکیشن اعلام کرده اید .

لازم است پیش از عضویت در مِلک میاندوآب و استفاده از امکانات و خدمات آن، ابتدا با تعاریف و اصطلاحات و سپس با قوانین و مقررات این سامانه آشنا شوید.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است :

مشاور املاک : مشاور شخصی است که از طرف سامانه مِلک میاندوآب به عنوان مشاور معتمد و صادق در حوزه املاک و مستغلات شناخته شده و به عنوان زیرمجموعه املاک دارای مجوز اتحادیه مشاورین املاک برای خدمت دهی به متقاضیان خرید و اجاره ملک، مورد تایید می باشد .

کاربر: شخصی است که حداقل یک بار از یکی از دو بستر وب سایت، اپلیکیشن اندروید مِلک میاندوآب استفاده کرده باشد.

ســامانه ی مِلک میاندوآب: کــه در ایــن مــتن، به اختصــار، «مِلک میاندوآب» خوانــده می شــود، یــک بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های کــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند ،رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، کـه امکـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای املاک، میـان مشاورین مورد تایید مِلک میاندوآب و متقاضیان خرید و اجاره ملک را فـراهم می کنـد .

ماده ۲ : قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مِلک میاندوآب :

قرارداد و توافق نامه کاربری مِلک میاندوآب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است .

هرکسی از طریق بستر مِلک میاندوآب با محتوا و پیامی در جهت مداخله در عملکرد برنامه، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مطابق قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد .

چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــک از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه مِلک میاندوآب و همچنـین، هریـک از برنامـه ها و بسترهایی کـه بـه هر نحـو بـه مِلک میاندوآب مربوط می شوند، فوراً قطع و محتوای مذکور توسط مِلک میاندوآب حذف خواهد شد .

مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با نوع کاربری مِلک میاندوآب به شرح ذیل می باشد :

1- محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

2- محتوای علیه مقدسات اسلامی

3- محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

4- محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

5- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

ماده ۳: محدودیت های موجود در مسئولیت های مِلک میاندوآب

محتوای ارائه شده در سامانه مِلک میاندوآب توسط کاربران (اشخاص حقیقی) و مشاورین تایید شده ی مدیران آژانس های املاک معتبر و دارای جواز کسب اتحادیه املاک بارگزاری می شود، از این رو کاربران و مشاورین املاک نسبت به محتوای آگهی عرضه شده مسئول خواهند بود و مِلک میاندوآب هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی هایی که در سامانه مِلک میاندوآب قرار می گیرد نخواهد داشت .

ماده ۴: حریم شخصی در مِلک میاندوآب

هنگـام ثبت نام مشاورین و کاربران در مِلک میاندوآب، برخـی اطلاعـات هویت آنها را دریافـت می شود، مِلک میاندوآب از این اطلاعات کاملا مراقبـت خـواهد کرد و تحـت هـیچ شـرایطی، جـز بحکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهد کرد.

حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران از وظایف قانونی مِلک میاندوآب می باشد و اطلاعات کاربران در سرورهای مجهز و امنیت بالا حفاظت می شوند واقع می شود.